About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

Data: 13.10.2011

Daca aveti amendamente va rugam sa le inserati la sectiunea Comentarii. VA MULTUMIM ! PUTETI ADAUGA PANA LA 5 DOCUEMENTE ATASATE. AVETI IN ANEXA DOCUMETNUL IN FORMAT WORLD.

S-a cerut autentificarea prezentului înscris

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CENTRELOR DE RESURSE PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ

STATUT

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, VOINŢA DE ASOCIERE, SEDIUL, DURATA FEDERAŢIEI

Art. 1. MODUL DE CONSTITUIRE, FORMA JURIDICĂ
Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială a fost constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr.

26/2000 şi în urma hotărârii Adunării Generale Constitutive din data de xxxxxxxx, de către membrii fondatori, în următoarele condiţii:

1.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢILOR:
Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială este constituită din urmatoarele structuri asociative:
1. XX, cu sediul în  - minim 3 membri fondatori
2. 
3. 
având calitatea de membri fondatori, conform ANEXEI la actul constitutiv şi la prezentul statut.

1.2. FORMA JURIDICĂ
Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială se constituie ca federaţie, persoană juridică română de drept privat, apolitică, nonprofit, constituită în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000.

Art. 2. VOINŢA DE ASOCIERE
În temeiul dreptului constituţional la asociere şi în acord cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000, cele xxxxpersoane juridice descrise în ANEXA la actul constitutiv şi la prezentul statut, reunite în Adunarea Generală Constitutivă din data de xxxxxx, şi-au exprimat voinţa de asociere, prin actul constitutiv, în unanimitate, în scopul constituirii prezentei Federaţii.

Art. 3. DENUMIREA FEDERAŢIEI
(1) Denumirea întreagă a federaţiei este “ Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială”, iar cea prescurtată “ANCRES”, denumită în continuare “ANCRES”, conform dovezii de disponibilitate şi rezervare nr. xxxxx din data de xxxxxx.
(2) Denumirea întreagă sau prescurtată va fi menţionată pe toate înscrisurile, documentele proprii şi referirile la federaţie.
(3) ANCRES are siglă şi logo proprii.
(4) ANCRES este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului statut, ale actului constitutiv şi ale legislaţiei în vigoare.

Art. 4. SEDIUL ANBCC
(1) Sediul ANCRES este în: xxxxxxxxx.
(2) Sediul ANCRES va putea fi mutat în altă localitate, în baza hotărârii Adunării Generale şi la altă adresă, în aceeaşi localitate, în baza hotărârii Consiliului Director.

Art. 5. DURATA DE FUNCŢIONARE A ANCRES
ANCRES se constituie pentru o durată NEDETERMINATĂ.


CAPITOLUL II. SCOPUL, MISIUNEA, VALORILE, OBIECTIVELE ŞI FORMELE DE ACTIVITATE

Art. 6.  MISIUNEA ŞI VALORILE ANCRES
Misiunea ANCRES este de a consolida societatea românească, oferind servicii de informare/consiliere in domeniul economieie sociale şi promovând interesele tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor publice.

Misiunea Asociatiei Centrelor de Resurse în Economie Socială este sa contribuie la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea formelor de economie socială, diseminarea de informaţii şi furnizarea de servicii de utilitate tuturor persoanelor / organizaţiilor interesate la nivel local, regional, national.
ANCRES are ca misiune sa promoveze economia sociala in Romania, Europa si in lume, sa evidentieze cele mai bune practici, sa ajute ca experientele relevante sa fie validate prin cercetari nationale, internationale sau analize comparate, care sa conduca in final la asumarea de politici responsabile si coerente care sa sustina economia sociala ca sector si includerea ei in legislatia nationala si internationala.

Valorile ANCRES sunt: libertatea de exprimare, egalitatea de şanse, implicarea civică, respectul faţă de cetăţeni.

Art. 7. SCOPUL ANCRES
ANCRES este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în vederea îndrumării şi sprijinirii activităţii desfăşurate de Centrelor de Resurse pentru Economia Socială (CRES). Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor CRES astfel încât acestea să fie accesibile unui număr cât mai mare de cetăţeni și organizații, promovând interesele tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor publice.

Art. 8. OBIECTIVELE ANCRES
1. Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la servicii de informare şi consiliere prin:
a) asigurarea cadrului favorabil dezvoltării serviciilor oferite de CRES;
b) dezvoltarea reţelei de CRES pe baza Standardelor serviciilor CRES stabilite şi aprobate de Adunarea Generală;
c) respectarea principiilor CRES: independenţă, gratuitate, imparţialitate şi confidenţialitate;
d) dezvoltarea profesională a personalului CRES;
e) dezvoltarea, actualizarea şi administrarea bazei de date informatizate InfoCRES ca suport al activităţilor de xxxxxxxxxxxxxxx;
f) dezvoltarea de activităţi şi programe de formare profesională.

2. Elaborarea şi promovarea de politici publice la nivel local şi naţional pentru susţinerea intereselor membrilor săi.

3. Creşterea vizibilităţii şi recunoaşterii publice a organizaţiei prin:
a) promovarea CRES ca serviciu independent în comunitate;
b) dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii naţionale şi internaţionale cu activităţi similare, precum şi cu instituţii ale statului şi mass media.

4. Obţinerea de resurse financiare şi de altă natură din surse proprii sau externe în vederea îndeplinirii misiunii.

5. ANCRES susţine interesele comune ale membrilor, în ceea ce priveşte activitatea CRES, în raport cu autorităţile statului, cu instituţiile naţionale şi internaţionale.
6. Orice tip de activitate generatoare de venit din sfera economiei sociale.
7. Formare conform codurilor CAEN, consiliere vocationala conform codurilor CAEN
8.  .............................

Art. 9. FORMELE DE ACTIVITATE
ANCRES poate desfăşura orice activităţi permise de lege în vederea realizării scopului şi a obiectivelor pe care şi le-a propus, inclusiv activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă legatură cu scopul ANCRES.


CAPITOLUL III. Patrimoniul Federaţiei

Art. 10. PATRIMONIUL INIŢIAL
La  înfiinţare s-a constituit un activ patrimonial de xxxxx lei – minim 3 salarii minime pe economie, în numerar, prin aportul membrilor fondatori.

Art. 11. CATEGORII DE RESURSE PATRIMONIALE

Art. 11.1. Patrimoniul iniţial constituit prin aportul membrilor fondatori.

Art. 11.2. Resurse patrimoniale vor fi obţinute din:
a. cotizaţiile membrilor;
b. contribuţii ale membrilor;
c. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
d. donaţii, sponsorizări sau legate;
e. fonduri de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
f. finanţări naţionale şi internaţionale;
g. venituri realizate din activităţi economice directe, în măsura în care nu contravin scopului ANCRES;
h. alte venituri prevăzute de lege.


CAPITOLUL IV. MEMBRII FEDERAŢIEI

Art. 12.  CATEGORII DE MEMBRI
(1) membri fondatori - toţi membrii care au semnat actul constitutiv şi statutul ANCRES au contribuit la constituirea patrimoniului iniţial al ANCRES şi au participat la Adunarea Generală Constitutivă.
(2) membri asociaţi - toţi membrii care au făcut cererea de adeziune şi au fost validaţi de Adunarea Generală.
(3) membri onorifici - poate fi membru onorific orice persoană fizică sau juridică, română sau străină care promovează şi/sau susţine ANCRES în raport cu terţii.

Art. 13.  MODUL DE DOBÂNDIRE A CALITĂŢII DE MEMBRU
(1) Dobândirea calităţii de membru asociat se va face în conformitate cu Procedura de Aderare la ANCRES. (ar trebuie redactata chiar in statut)
(2) Orice persoană fizică sau juridică română sau străină poate deveni membru onorific în urma deciziei de admitere luată de Consiliul Director şi în urma validării acestei decizii de către Adunarea Generală.
(3) Membrii onorifici sunt membri fără drept de vot.
(4) Calitatea de membru se dobândeşte în urma deciziei de admitere luată de Consiliul Director, urmând ca, în cadrul lucrărilor următoarei Adunări Generale, membrii ANBCC să valideze decizia Consiliului Director, aceasta consemnându-se în Procesul Verbal al şedinţei.
(5) Înscrierea în registrul de membri se face de către Secretariatul ANCRES la data la care Adunarea Generala validează decizia Consiliul Director de acceptarea de noi membri.

Art. 14.  MODUL DE PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU

Art. 14.1.  Calitatea de membru încetează prin:
a. retragerea membrului din ANCRES, cu respectarea prevederilor legii;
b. încetarea existenţei membrului;
c. excludere.

Art. 14.2.  Un membru al ANCRES poate fi exclus din ANCRES, cu respectarea procedurii de excludere, în următoarele cazuri:
a. nerespectarea principiilor şi/sau standardelor de acordare a serviciilor CRES;
b. aducerea de prejudicii financiare şi/sau de imagine ANCRES;
c. depăşirea termenului de plată a cotizaţiei cu mai mult de 6 luni.

Art. 14.3.  Radierea din registrul de membri se face de către Secretariatul ANCRES la data ratificării de către Adunarea Generală a hotărârii de radiere propusă de Consiliul Director.

Art. 14.4.  Excluderea unui membru va fi supusă spre aprobare primei Adunări Generale care urmează şedinţei de Consiliu Director în care s-a propus excluderea membrului din ANCRES, pe baza deciziei Consiliului Director. În cazul în care un membru se retrage din ANCRES sau îşi încetează existenţa, Adunarea Generală ia act de acest fapt în cadrul următoarei şedinţe.

Art. 14.5.  În cazul încetării calităţii de membru, ANCRES nu va restitui persoanei respective sumele în numerar sau aporturile în natură reprezentând contribuţia la patrimoniu, cotizaţiile, donaţiile, sponsorizările ş.a.m.d. cu care a contribuit fostul membru la patrimoniul ANCRES.
 
Art. 14.6. Membrul exclus din ANCRES pierde dreptul de folosinţă a sistemului informaţional InfoCRES, a elementelor de identitate şi a documentelor ANCRES.

Art. 15.  DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 15.1.  Membrii fondatori şi asociaţi au următoarele drepturi:
a. să participe la luarea deciziilor în cadrul Adunării Generale a ANCRES;
b. să  aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale ANCRES;
c. să beneficieze de suportul ANCRES în desfăşurarea activităţii de xxxxxxx şi în alte activităţi în conformitate cu misiunea ANCRES;
d. să folosească toate elementele vizuale ale ANCRES în interesul acesteia;
e. să fie informaţi de acţiunile organizate de ANCRES;
f. să reprezinte ANCRES la diferite acţiuni în baza unui mandat eliberat de Consiliul Director;
g. să participe la activităţile organizate de ANCRES;
h. să folosească baza materială a ANCRES disponibilă membrilor.

Art. 15.2. Membrii onorifici au drepturile stabilite la Art. 15.1 lit. e, f, şi g.

Art. 16. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 16.1. Membrii fondatori şi asociaţi au următoarele obligaţii:
a. să respecte principiile şi standardele stabilite de ANCRES în desfăşurarea activităţilor în cadrul Centrelor de Resurse pentru Economia Socială;
b. să sprijine ANCRES pentru realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată;
c. să achite cotizaţia anuală în termenele prevăzute în prezentul statut;
d. să respecte prezentul statut şi deciziile structurilor de conducere ale ANCRES cu privire la activităţile în conformitate cu misiunea ANCRES;
e. să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot aduce prejudicii ANCRES;
f. să contribuie la păstrarea şi/sau îmbunătăţirea imaginii ANCRES.

Art. 16.2. Membrii onorifici au obligaţiile stabilite la Art. 16.1 lit. e şi f.


Art. 17. COTIZAŢIA
(1) Cotizaţia se stabileşte anual de către Adunarea Generală şi se datorează proporţional, începând cu data dobândirii calităţii de membru.
(2) Termenul limită de plată a cotizaţiei pentru anul în curs este ultima zi lucrătoare a primului trimestru; în cazul în care membrul a fost admis în ANCRES ulterior termenului limită, cotizaţia pentru anul respectiv se va achita în termen de 30 zile calendaristice de la data înscrierii în registrul de membri.
(3) Consiliul Director va propune Adunării Generale excluderea membrului care depăşeşte termenul de plată cu mai mult de 6 luni.
(4) În cazul în care un membru se retrage din ANCRES sau este exclus, cotizaţia virată nu se restituie.
(5) Cotizaţia este în valoare de xxxxx EURO, plătibili în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

Art. 18. REGISTRUL DE MEMBRI
(1) Registrul de membri constituie documentul de evidenţă a membrilor ANCRES.
(2) Registrul de membri este ţinut de către Secretariatul ANCRES.
(3) Registrul va cuprinde: datele de identificare a membrului, data admiterii în ANCRES, data retragerii din ANCRES, situaţia plăţii cotizaţiei, alte date considerate necesare şi o rubrică de observaţii.


CAPITOLUL V. STRUCTURILE DE CONDUCERE, CONTROL ŞI COORDONARE

Art. 19. CONDUCEREA ANBCC
(1) Organul suprem de conducere este Adunarea Generală formată din totalitatea membrilor cu drept de vot ai ANCRES.
(2) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului.
(3) Între cele două Adunări Generale, conducerea ANCRES este asigurată de Consiliul Director, conform atribuţiilor ce îi revin.

Art. 20. ADUNAREA GENERALĂ

Art. 20.1. ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE
a. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale ANCRES;
b. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ale ANCRES;
c. alege şi revocă membrii Consiliului Director al ANCRES;
d. alege şi revocă cenzorul ANCRES;
e. hotărăşte asupra înfiinţării de filiale ale ANCRES;
f. modifică statutul ANCRES şi actul constitutiv;
g. aprobă şi modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANCRES şi stabileşte schimbarea sediului în altă localitate;
h. stabileşte remunerarea cenzorului ANCRES;
i. stabileşte valoarea cotizaţiei anuale datorate de membrii ANCRES;
j. aprobă Procedura de Aderare la ANCRES şi standardele de funcţionare CRES;
k. aprobă metodologia de Evaluare a respectării standardelor de funcţionare CRES;
l. decide asupra încetării calităţii de membru al ANCRES;
m. validează decizia Consiliului Director de admitere de noi membri;
n. decide asupra dizolvării şi lichidării ANCRES şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare cu respectarea prevederilor legii;
o. aprobă iniţierea activităţilor economice ale ANCRES;
p. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul statut;
q. aprobă raportul cenzorului cu privire la activitatea financiară a ANCRES.

Art. 20.2.
(1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară.
(2) Şedinţele Adunării Generale extraordinare se pot desfăşura şi prin intermediul altor mijloace de comunicare ce nu implică prezenţa reprezentanţilor în acelaşi spaţiu fizic, cu excepţia Adunărilor Generale în cadrul cărora se aleg membrii Consiliului Director şi preşedintele, se modifică statutul ANCRES şi cu excepţia AG extraordinare convocate de către cenzor.

Art. 20.3.
(1) Adunarea Generală este legal constituită dacă la prima convocare sunt prezenţi sau reprezentaţi cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor ANBCC cu drept de vot.
(2) La a doua convocare a Adunării Generale condiţiile de deliberare sunt îndeplinite indiferent de numărul membrilor ANCRES prezenţi sau reprezentaţi.

Art. 20.4.
(1) Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi care au exerciţiul dreptului de vot, cu excepţia hotărârilor privind dizolvarea ANCRES, modificarea şi completarea scopului ANCRES, modificarea actului constitutiv şi a statului care se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi ai ANCRES. Hotărârile Adunării Generale pentru excluderea unui membru se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul celor prezenţi.
(2) Hotărârile se adoptă, de regulă, prin vot deschis.
(3) Hotărârile privind alegerea Consiliului Director se adoptă prin vot secret.
(4) Adunarea Generală poate hotărî utilizarea votului secret şi în alte situaţii.

Art. 20.5.
(1) Convocarea Adunării Generale a ANCRES se poate face:
- de către Consiliul Director din iniţiativă proprie;
- sau la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul membrilor ANCRES care au exerciţiul dreptului de vot;
- sau de către cenzorul ANCRES.
(2) Notificarea convocării Adunării Generale se face de către Secretariatul ANCRES.
(3) Notificarea convocării se face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată pentru ţinerea Adunării Generale.
(4) Convocatorul şi documentele care fac obiectul dezbaterii Adunării Generale vor fi transmise prin fax, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poştă electronică. La fiecare convocare a Adunării Generale, convocatorul va conţine ordinea de zi, data, ora şi locul de desfăşurare a Adunării Generale.
(5) Documentele care fac obiectul dezbaterii Adunării Generale vor fi transmise membrilor ANCRES prin unul din mijloacele: fax, poştă, poştă electronică sau prin înmânare directă unui împuternicit al membrului asociat sau fondator, sub semnătură de primire.

Art. 20.6.
(1) Membrii ANCRES sunt reprezentaţi în Adunarea Generală de reprezentantul legal al organizaţiei membre, coordonatorul CRES sau orice altă persoană împuternicită de organizaţia membră.
(2) Un membru nu va putea reprezenta decât un singur alt membru al ANCRES, în afara propriului mandat.

Art. 20.7.
(1) Fiecare membru fondator sau asociat are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legii.
(2) Membrii onorifici au dreptul să participe la lucrările Adunării Generale, fără drept de vot.
(3) Reprezentanţii persoanelor juridice în care funcţionează Centre de Resurse pentru Economia Socială care nu sunt membre ale ANCRES pot asista la Adunarea Generală în calitate de invitaţi.

Art. 21. CONSILIUL DIRECTOR

(1) Consiliul Director asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale.
(2) Consiliul Director este format din 7 membri şi Preşedintele de onoare, după cum urmează:
- Preşedinte
- Preşedinte de onoare
- Vicepreşedinte
- Secretar General
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
Presedintele de onoare nu are drept de vot.
(3) Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 ani.
(4) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului Director sunt cele impuse de Adunarea Generală şi prevazute de lege.

Art. 21.1. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR:
a) avizează proiectele, programele ANCRES, bugetul de venituri şi cheltuieli şi le supune aprobării Adunării Generale;
b) avizează raportul de activitate pe perioada anterioară şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi le supune aprobării Adunării Generale;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama ANCRES sau împuterniceşte o persoană care să încheie astfel de acte;
d) identifică şi atrage fonduri de la organismele donatoare;
e) aprobă organigrama şi stabileşte politica de personal a ANCRES;
f) angajează Directorul Executiv al ANCRES şi stabileşte nivelele de salarizare;
g) stabileşte atribuţiile Secretariatului ANCRES;
h) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANCRES şi îl supune aprobării Adunării Generale;
i) elaborează standardele CRES pe care le propune spre aprobare a Adunării Generale, respectiv metodologia de evaluare a standardelor;
j) propune criteriile şi elaborează procedura de admitere a noilor membri în ANCRES şi le supune aprobării Adunării Generale;
k) propune Adunării Generale aprobarea dobândirii sau încetării calităţii de membru în cadrul ANCRES;
l) aprobă programele de formare şi instruire a personalului CRES;
m) aprobă programul de susţinere şi dezvoltare a reţelei de CRES;
n) aprobă programe de dezvoltare şi promovare ale serviciilor CRES, politici publice, studii de evaluare a impactului serviciilor şi a nevoilor publicului țintă;
o) aprobă activitatea de dezvoltare, actualizare şi administrare a sistemului informaţional InfoCRES;
p) concepe strategia de colaborare cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
r) hotărăşte schimbarea sediului ANCRES la altă adresă, în aceeaşi localitate.

Art. 21.2.
(1) Consiliul Director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea presşedintelui, a cel puţin o treime din numărul membrilor Consiliului Director sau la solicitarea conducerii Secretariatului.
(2) Convocările pentru întrunirile Consiliului Director vor cuprinde locul, data şi ora la care va avea loc şedinţa, precum şi ordinea de zi şi vor fi transmise membrilor Consiliului cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei.
(3) La şedinţele Consiliului Director pot participa şi cenzorul ANCRES, membrii onorifici şi Directorul Executiv sau orice membru al ANCRES, fără ca aceştia să aibă drept de vot.
(4) Deciziile se adoptă cu majoritate simplă din numărul total al membrilor Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legii, ale statutului şi ale actului constitutiv al ANCRES. În caz de paritate, Preşedintele are drept de veto.

Art. 22. CONTROLUL FINANCIAR AL ANCRES
(1) Controlul financiar intern al ANCRES este asigurat de un Cenzor.
(2) În cazul în care numărul membrilor va fi mai mare de 100, controlul ANCRES va fi asigurat de o comisie de 3 cenzori.

Art. 22.1.
(1) Cenzorul este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 ani.
(2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cenzorul sunt cele prevăzute de lege.

Art. 22.2. ATRIBUŢIILE CENZORULUI
a. verifică anual modul în care este administrat patrimoniul ANCRES;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d. veghează ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv şi ale statutului să fie îndeplinite de Consiliul Director, lichidatori şi de către persoanele cu funcţii executive;
e. aduce la cunoştinţa Consiliului Director şi a Adunării Generale orice nereguli constatate în legătură cu administrarea patrimoniului ANCRES;
f. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 22.3. Exerciţiul financiar se derulează conform legii.

Art. 23. COORDONAREA ANCRES
Coordonarea ANCRES este asigurată de către SECRETARIATUL EXECUTIV.

Art. 23.1. Secretariatul ANCRES este format din personalul angajat în conformitate cu politica de personal a acesteia.

Art. 23.2. ATRIBUŢIILE SECRETARIATULUI EXECUTIV AL ANCRES:
a. asigură funcţionarea curentă a ANCRES şi se încadrează în bugetul alocat;
b. pregăteşte desfăşurarea Adunărilor Generale ale ANCRES, notifică membrilor convocarea acestora şi transmite materialele aferente;
c. întocmeşte şi păstrează procesele verbale ale Adunărilor Generale ale ANCRES şi ale Consiliului Director;
d. efectuează menţiunile în registrul de membri;
e. urmăreşte încasarea cotizaţiei şi păstrează evidenţa plăţilor efectuate de către membri;
f. menţine contactul permanent cu membrii ANCRES;
g. asigură punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Director;
h. dezvoltă şi actualizează baza de date informatizată;
i. organizează activităţile de instruire pentru personalul din CRES;
j. organizează activităţile de promovare a serviciilor desfăşurate în organizaţiile din reţeaua ANCRES;
k. organizează acţiunile de atragere de fonduri;
l. urmăreşte/controlează conform procedurilor adoptate de Adunarea Generală dacă serviciile de consiliere şi informare respectă standardele aprobate;
m. răspunde de plata obligaţiilor legale şi contractuale aferente activităţii ANCRES;
n. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de structurile de conducere ale ANCRES, în limitele prevederilor prezentului statut şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.


CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 24. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ANCRES
(1) Situaţiile în care se dizolvă ANCRES sunt cele prevăzute de lege.
(2) În caz de dizolvare, ANCRES va fi lichidată în condiţiile legii.
(3) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise, în mod egal, organizaţiilor neguvernamentale, non-profit membre ANCRES la data respectivă.

Art. 25. CONSIDERAŢII FINALE
Prezentul act este parte integrantă din actul constitutiv al ANCRES. 
Prezentul act se completează cu prevederile legislative în vigoare cu privire la federaţii.

Art. 26. SEMNĂTURILE AUTORIZATE ALE ASOCIAŢILOR
conform cu tabelul ANEXA la actul constitutiv şi la prezentul statut


Prezentul act a fost redactat şi procesat, astăzi data autentificării de către […].

Lista de fisiere atasate:
comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Your name (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus:Articole din :

»
»