Despre noiStiriBune practiciCercetarePoliticiOportunitatiMediaGalerie

Întreprinderile mai responsabile pot stimula o mai mare creștere economică în Europa

Data: 26.10.2011

Bruxelles, 25 octombrie 2011 – Responsabilizarea întreprinderilor determină o creștere economică mai puternică și mai sustenabilă. De aceea, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri în sprijinul antreprenoriatului și a întreprinderilor responsabile.

În primul rând, inițiativa privind antreprenoriatul social va contribui la valorificarea potențialului neexploatat al acestui sector emergent. Inițiativa este completată de o strategie ambițioasă privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, pentru a genera un nivel mai ridicat de încredere în întreprinderi în rândul consumatorilor și pentru a spori contribuția întreprinderilor la bunăstarea societății.

Ambele inițiative întăresc eforturile Comisiei de a se implica, alături de sectorul privat, în chestiuni sociale și de mediu, deosebit de relevante în vremuri de constrângeri bugetare.

De asemenea, Comisia propune creșterea gradului de transparență și promovarea creării de întreprinderi sustenabile în rândul multinaționalelor. Întreprinderile miniere și forestiere vor trebui să fie mai deschise în privința impozitelor, redevențelor și primelor plătite în întreaga lume.

În fine, Comisia propune simplificarea normelor contabile aplicabile IMM-urilor, ceea ce le-ar putea permite acestora să economisească până la 1,7 miliarde EUR pe an. De asemenea, propunerile ar reduce obligațiile de raportare împovărătoare ale întreprinderilor cotate, inclusiv ale IMM-urilor, contribuind astfel la o mai mare reducere a costurilor.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru întreprinderi și politica industrială, a declarat: „Acest pachet de măsuri este atât în interesul întreprinderilor, cât și al societății europene în ansamblul său. El reduce sarcinile administrative impuse întreprinderilor mici și mijlocii și stabilește condițiile pentru o economie socială de piață, puternică și dinamică, pe termen mediu și lung”.

„Antreprenoriatul social este unul dintre sectoarele cu potențial neexplorat de pe piața noastră unică”, a declarat Michel Barnier, comisarul pentru piața internă. „Antreprenoriatul social reprezintă un bun exemplu de abordare în materie de întreprinderi, atât prin faptul că este responsabil și cât și prin contribuția adusă la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Însă trebuie să asigurăm că toate întreprinderile, nu numai cele sociale, iau în serios efectul pe care îl au asupra societății în general: de aceea aș dori ca și marile multinaționale – în special cele din sectoarele forestier și minier – să fie mai deschise în privința sumelor pe care le plătesc guvernelor din întreaga lume.”

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Întreprinderile responsabile din punct de vedere social își au originea în conștientizarea faptului că actuala criză nu este doar economică și financiară, ci are și o latură etică. Întreprinderile nu respectă întotdeauna valori ca solidaritatea, sustenabilitatea, caracterul incluziv și integritatea și consider că economiile noastre au avut de suferit din această cauză. În această privință antreprenoriatul social și responsabilitatea socială a întreprinderilor pot avea un impact decisiv, contribuind astfel la atingerea obiectivelor pe care Europa și le-a stabilit pentru 2020, și anume, crearea mai multor locuri de muncă și o mai mare creștere economică.”

Principalele elemente ale pachetului:

Încurajarea întreprinderilor responsabile

Pentru a spori gradul de transparență în privința sumelor plătite guvernelor din întreaga lume de industriile extractive și de exploatare forestieră, Comisia a propus introducerea unui sistem de raportare pentru fiecare țară în parte (CBCR).

Acest sistem se va aplica marilor întreprinderi private din UE sau întreprinderilor cotate din UE care își desfășoară activitatea în sectorul petrolier, în sectorul gazelor, în sectorul minier și în sectorul exploatării forestiere. CBCR este un concept diferit de raportarea financiară periodică, întrucât prezintă, în locul unui set unic de informații la nivel mondial, informații financiare pentru fiecare țară în care funcționează o întreprindere. Raportarea impozitelor, a redevențelor și a primelor pe care o întreprindere multinațională le plătește unui guvern gazdă va indica impactul financiar al întreprinderii respective în țările gazdă. Această abordare mai transparentă ar încuraja crearea unor întreprinderi mai sustenabile. În scopul includerii în sistemul CBCR a diferitelor tipuri de întreprinderi care își desfășoară activitatea în aceste sectoare, Comisia propune revizuirea atât a Directivei privind transparența (2004/109/CE), pentru a cuprinde întreprinderile cotate, cât și a directivelor contabile (78/660/CEE și 83/349/CEE), pentru a cuprinde marile întreprinderi necotate.

În plus, revizuirea propusă a Directivei privind transparența ar împiedica investitorii să dețină în secret controlul asupra unei întreprinderi cotate la bursă („hidden ownership” – proprietate opacă). Astfel de practici pot duce la apariția unor eventuale cazuri de abuz de piață, la scăderea încrederii investitorilor și la crearea unui decalaj între intențiile acestora. În temeiul propunerii Comisiei, investitorii ar trebui să notifice toate instrumentele financiare care au același efect economic ca deținerea de acțiuni.

Comunicarea Comisiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) oferă o definiție modernizată a acestui concept, care este coerentă cu principiile și orientările recunoscute pe plan internațional. Comunicarea respectivă constituie o strategie care va permite întreprinderilor să-și valorifice potențialul într-un mod mai eficient și are ca scop consolidarea încrederii în mediul de afaceri, inclusiv prin lansarea, în 2013, a unui premiu european pentru RSI, și crearea, într‑o serie de sectoare industriale relevante, a unor platforme RSI la care să participe mai multe părți interesate.

Facilitarea antreprenoriatul social

Întreprinderile sociale sunt societăți care au un impact social pozitiv și care nu urmăresc doar maximizarea profitului, ci mai degrabă atingerea obiectivelor sociale. În prezent, economia socială reprezintă 10 % din totalul întreprinderilor europene și cuprinde peste 11 milioane de angajați plătiți. Inițiativa privind antreprenoriatul social conține o serie de acțiuni de sprijinire a dezvoltării în continuare a acesteia. Inițiativa propune modalități de îmbunătățire a accesului întreprinderilor sociale la finanțare (inclusiv la finanțarea UE prin intermediul fondurilor structurale și al unui viitor instrument financiar destinat să furnizeze fonduri sociale de investiții și intermediari financiari dotați cu instrumente în materie de capitaluri proprii, de datorii și de partajare a riscurilor), măsuri de îmbunătățire a vizibilității acestor întreprinderi și un mediu de reglementare simplificat (inclusiv o viitoare propunere de statut al fundației europene, viitoarea revizuire a normelor privind achizițiile publice și a măsurilor privind ajutoarele de stat pentru servicii sociale și locale).

Reducerea sarcinilor administrative ale IMM-urilor:

Prin modificarea directivelor contabile (78/660/CEE și 83/349/CEE), Comisia urmărește reducerea sarcinii administrative pentru întreprinderile mici. De asemenea, simplificarea întocmirii situațiilor financiare le-ar face mai comparabile, mai clare și mai ușor de înțeles. În plus, aceasta ar permite utilizatorilor situațiilor financiare, cum ar fi acționarii, băncile și furnizorii, să înțeleagă mai bine performanța și poziția financiară a unei întreprinderi. Se estimează că IMM-urile vor realiza o reducere potențială a costurilor de 1,7 miliarde EUR pe an.

Mai mult, în temeiul revizuirii propuse a Directivei privind transparența (2004/109/CE), întreprinderile cotate, inclusiv emitenții din categoria întreprinderilor mici și mijlocii, nu ar mai fi obligați să publice trimestrial informații financiare. Acest lucru ar contribui la o mai mare reducere a costurilor și ar trebui să descurajeze piețele financiare de a adopta politici pe termen scurt.

Etapele următoare:

Pachetul de propuneri pentru întreprinderi mai responsabile constituie urmarea Actului privind piața unică (a se vedea IP/11/469), în care Comisia a prevăzut douăsprezece stimulente pentru relansarea pieței unice în 2012, în scopul unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii. Două dintre principalele acțiuni identificate au fost crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, prin introducerea reglementării inteligente și prin reducerea birocrației, și crearea unui ecosistem propice dezvoltării antreprenoriatului social.

Propunerile de revizuire a directivelor contabile și a Directivei privind transparența urmează să fie prezentate spre adoptare Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE. Comunicarea privind antreprenoriatul social constituie punctul de plecare pentru o serie de inițiative legislative și nelegislative care urmează să fie prezentate în următorii doi ani. O primă ocazie de a discuta aceste inițiative cu părțile interesate va fi în cadrul Conferinței privind economia socială și întreprinderile sociale, găzduită de Comisie la 18 noiembrie 2011, la Bruxelles.

Informații suplimentare:

A se vedea MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optional, aveti posibilitatea sa atasati cinci fisiere sau mai putin la acest comentariu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: