A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

Legea Salarizarii Unitare: ce salarii sunt preconizate in sectorul sanatate-servicii sociale

Data: 29.04.2017

Ieri in sedinta Biroului Executiv al CNASR la initiativa doamnei Felicia Mihai, presedinte CNASR Botosani, s-a discutat documentul de pozitie al Sindicatului INTACT cu privire la noua Lege a Salarizarii. Intr-un mesaj adresat CNASR doamna Felicia Mihai a precizat in atentia BEX si a asistentilor sociali: 

"Va transmit și vouă acest document pentru a susține și voi,alături de Botosani, aceste modificari care se impun la legea salarizării in ceea ce privește asistentul social. Noi,aici la Botosani intenționăm sa adunam parlamentarii la o dezbatere pentru a prezenta acest memoriu susținut de către sindicatul Impact. In demersurile pe care le poate realiza CNASR sau unii dintre voi va rog sa aveți in atenție și propunerile din acest  memoriu. ... Eu voi folosi in continuare ,,ușile mele deschise"  pentru a contribui astfel la bunăstarea noastră,a Asistentilor sociali și a Asistentei Sociale din România."  

 

Intr-o discutie mai ampla in BEX s-a precizat ca pentru formularea si elaborarea unui document de pozitie al CNASR ar trebui sa avem acces la forma finala a Legii Salarizarii Unitare, document care nu a fost facut public de actuala guvernare. 

In opinia vicepresedintelui Eugen Lucan, identificarea chiar si a variantelor care circula "pe surse" ar oferi un grad de predictibilitte de 80% pentru ca forma finala e legii nu s-ar putea modifica atat de mult (cu mai mult de 20%) in opinia sa. 

In aceste conditii adaug in ANEXE, asa cum am precizat si in sedinta, variante ale LEGII SALARIZARII asa cum le-am gasit "pe surse", variante care "circula" in mediile sindicale, ale societatii civile sau in mass-media. Voi adauga si punctul de vedere al Sindicatului INTACT. 

Deseori informatia inseamna putere si ofera un grad de predictibilitate mai mare decat ...nimic. 

 

Pentru asistenti sociali si psihologi gradatiile sunt salarizate identic, in functie de treptele de competenta definite de corpurile profesionale: Colegiul Psihologilor si Colegiul National al Asistentilor Sociali.

 

4561 ron Asistent social/Psiholog PRINCIPAL 

4259 ron Asistent social/Psiholog SPECIALIST

4173 ron Asistent social/Psiholog PRACTICIAN

3950 ron Asistent social/Psiholog DEBUTANT (STAGIAR pentru Psiholog)

 

Pentru functii (fara diploma de calificare cu studii superioare) cum sunt cele de educator, educator puericultor sau asistent medical acolo unde in grila nu este precizat se aplică nivele corespunzatoare de salarizare și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

Aveti in ANEXA un tabel cu grilele de salarizare din domeniul sanatate-asistenta sociala. 

 

Eugen LUCAN 

www.economiesociala.net 

 

Prezint mai jos cateva puncte de vedere. 

 

Prevederile legii se aplica etapizat, astfel: 

 

Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu 1 iulie 2017.

 

Începând cu data de 1 iulie 2017:

 

a. se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna martie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; 

b.  prin excepţie de la lit.a, se acordă următoarele creșteri salariale:

- soldele de funcție ale personalului militar, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna martie 2017;

- salariile de funcție ale polițiștilor, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna martie 2017;

 

c. prin excepţie de la lit.a, salariile de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare se stabilesc conform prevederilor prezentei legi. De aceste prevederi beneficiază și personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene și ai consiliului general al municipiului București.

 

Incepând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) salariile de bază de care beneficiază funcţiile de medici şi asistenţi medicali prevăzute în Anexa II, Capitolul I, pct. 2 la prezenta lege, se stabilesc la nivelul celor prevăzute pentru anul 2022; 

b) salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din învățământ, se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;

c) salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție/indemnizaţiile de încadrare, ale personalului salarizat potrivit prezentei legi, cu excepția celui prevăzut la literele a) și b), se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;

d) indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în Anexa IX la prezenta lege se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

 

În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție /indemnizaţiilor de încadrare,  reprezentând Ľ din diferența dintre salariul prevăzută de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018. Data de aplicare a creșterii respective va fi stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

 

În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor  se acordă cele prevăzute pentru anul 2022.

 

Începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege, se determină utilizând salariul de bază/ solda de funcție/salariul de funcție /indemnizaţia de încadrare stabilite conform alin. (2) lit.b şi c, alin. (3) și alin. (4).

 

Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului.

 

 

Posesorii de doctorate vor primi un spor de 50% din salariul minim brut daca lucreaza in domeniul in care si-a luat doctoratul. Art. 14: Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 

În sectorul bugetar, raportul între cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază/soldă a funcției de bază/salariu al funcției de bază/indemnizație de încadrare/indemnizație lunară este de 1 la 12

 

Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund cinci gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele la lege. Salariile de bază prevăzute în anexele I – VIII din prezenta lege pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0. (Art. 10)

 

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie și incluse în acesta sunt următoarele:

gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu procentul de 7,5% , rezultând noul salariu de bază;

gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5% , rezultând noul salariu de bază;

gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5% , rezultând noul salariu de bază;

gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază;

gradaţia 5 - peste 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază.

- salariile angajatilor din primarii si consilii judetene nu vor depasi limita maximă a indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean (Art. 11, alin.3)

 

- indemnizatiile demnitarilor se calculeaza de la 1 ianuarie 2018 prin înmulțirea coeficienților din Anexa IX cu salariul de bază minim brut

 

- Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de salariul de bază mai mare cu 5% (art. 15)

 

-  Personalul din instituțiile și/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de salarii de bază/solde de funcție/salarii de funcție/indemnizații de încadrare/ indemnizații lunare ale președinților şi vicepreședinților consiliilor județene și primarilor/viceprimarilor, mai mari cu până la 25%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această creștere se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect

 

Toti bugetarii vor beneficia de indemnizatie de hrana. Art. 18, alin 1: Ordonatorii de credite acordă indemnizaţii de hrană anuale la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată

 

Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz (Art. 25, alin. 1)

 

- Ordonatorii de credite acordă prime de vacanță anuale, sub formă de vouchere de vacanţă prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare (Art. 26, alin. 4)

 

 

Citeste IN ANEXA  proiectul Legii Salarizarii si ANEXE

 

Lista de fisiere atasate:
comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: